Ndarja e fjaleve ne fund te rreshtit mbeshtetet kryesisht ne ndarjen e fjaleve ne rrokje, duke marre parasysh edhe strukturen morfologjike te fjales.

Fjalet njerrokeshe nuk ndahen ne fund te rreshtit:
- Afsh, ankth, cmend, dash, dru, kend, kopsht, lak; leng, i lig, ngjall, shkrep
shkrumb,tremb, thumb, vrull, zmbarps etj.

Ndarja e fjaleve ne fund te rreshtit behet sipas ketyre rregullave:
Bashketingellorja qe ndodhet ndermjet dy zanoreve, shkon me zanoren qe vjen pas:

- ba-rra, bre-dhi, de-ti, do-ra, ge-zim, li-sat, lu-le, mi-ku, ndri-cim, ple-pi, po-pu-lli, pu-ne, shpre-sa, zi-xe-llo-nja etj.

Kur ndermjet dy zanoresh ndodhen dy a me shume bashketingellore, ndarja ne fund te rreshtit eshte e lire, mjafton qe te pakten bashketingellorja e fundit e togut perkates te kaloje ne krye te rreshtit me zanoren pasuese:

- ko-dra ose kod-ra, hu-dhra ose hudh-ra, shu-fra ose shuf-ra, ko-fsha ose kof-sha, ve-gla ose veg-la, la-kra ose lak-ra, ko-krra ose kok-rra etj.