IMAMI MBAHET N PARABURGIM, KCRNOI VLLAUN E THAIT frontal